Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Buddys.nl, welke van toepassing zijn op alle overeenkomsten op afstand met Buddys.nl.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Buddys.nl en consument, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn door Buddys.nl.

2. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op Bevestigen hebt geklikt. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht.
Indien u een bedrag vooruit betaald heeft en de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
Buddys.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
Buddys.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Buddys.nl is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Bestelling

Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Buddys.nl en u anders is overeengekomen.
Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door u kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending u is toe te rekenen.
In geval van een kennelijke vergissing zal u Buddys.nl hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal u de goederen en bescheiden ter beschikking van Buddys.nl houden. U zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

4. Levering

Aflevering door Buddys.nl vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. De leveringen binnen het postcode gebied  worden bezorgd door onze eigen bezorgdienst. Bent u niet thuis, geen probleem. Het pakket kan daarna afgehaald worden in  onze vestiging. Neem hiervoor contact op met Buddys.nl.
De bestellingen buiten het postcode gebied worden via PostNL verzonden. 
Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. 
De door Buddys.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Buddys.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5. Retourneren

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, tenzij anders overeengekomen.
U hebt het recht om de goederen zonder opgaaf van reden binnen 7 werkdagen te annuleren.
Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
Gemaakte of te maken kosten zijn voor rekening van de afnemer.
Op de website vindt u een formulier waarmee u de wens tot retourneren aan kunt geven.
Nadat Buddys.nl akkoord is gegaan en u hiervan een schriftelijk bewijs heeft ontvangen kunt u het product retourneren. U dient zelf zorg te dragen voor het retourneren van het product.
Als rond het product een speciale zegel of verpakking is aangebracht dan mag deze niet verbroken worden. Bij verbreking geldt de zichttermijn niet en kan deze niet retour genomen worden.
De zichttermijn geldt niet voor promotieacties. Uitgesloten zijn producten die volgens opgave van u zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van u, of producten die op grond van aard (bv. voer) niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

6. Prijs

Prijzen zijn vermeld inclusief BTW.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen door drukfouten, prijswijzigingen of BTW veranderingen.
In geval van verzendingen naar het buitenland betaalt u zelf eventuele invoerrechten.

Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:

1. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7. Garantie

Buddys.nl hanteert de garantiebepalingen van de fabrikant van het betreffende artikel.
Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail bij Buddys.nl worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
Garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; de Buddys.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
Buddys.nl behoudt het recht om in overleg met de fabrikant te bepalen of er sprake is van garantie.

8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Buddys.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 7 geregelde garantie.
De Buddys.nl is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
De Buddys.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de huisdieren ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik.
Bij het gebruik van het product dient de handleiding in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten/conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen. De op de website genoemde gewichten/maten/aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van de Buddys.nl is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst.

9. Betaling

Buddys.nl biedt een betalingsmogelijkheid. U kunt uw bestelling door middel van iDEAL vooruitbetaling betalen.
In geval van wanbetaling heeft Buddys.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

10. Verzendkosten

De verzendkosten worden automatisch berekend en zijn afhankelijk van het totale gewicht van de bestelling.
Indien u niet aanwezig bent op het moment van aflevering is dit geen probleem, u kunt de bestelling dan afhalen in een van onze vestigingen. Neem hiervoor contact op met Buddys.nl.

11. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Buddys.nl en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.